آجیل و خشکبار ستاره باختری

صنايع غذايى وفامهرتوليدكننده انواع اجيل خشكبار اسنك بانام ستاره باخترى نيمه دوم سال٩٥ درتهران فعاليت خودرااغازكرده اكنون به برندى خوشنام ومورداطمينان درميان انبوه مصرف كنندگان خودتبديل شده كه مصرف محصولات ستاره باخترى رابه ديگران هم توصيه مى كند وبه اين ترتيب هر روزبرشمارخريداران پايدارتوليدات صنايع غذايى وفامهر افزوده مى شودمهم ترين دلائل مرغوبيت محصولات ستاره باخترى ومحبوبيت روزافزون اين محصولات نزدخانواده ها به اين قرار است الف؛استفاده از كارشناسان وكاركنان متخصص وماهر.صنايع غذايى وفامهرنيروى انسانى رامهم ترين سرمايه خودتلقى مى كند وبااين باور،كارشناسان متخصص وكاركنان زبده رابراى همكارى بر مى گزيندوبااموزش دايمى ومهارت انان رابه روزنگاه مى دارد ب:تامين مواداوليه ممتاز ومرغوب:براى توليدبهترين محصولات برترين مواداوليه خام اجيل وخشكباررادرسراسرايران شناسايى نموده وپس ازخريدباسرعت وشيوه هاى...

محصولات